เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

https://thailandsha.tourismthailand.org/ เป็นของและดำเนินการโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวล และปกป้องข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณ ("ผู้ใช้") อาจให้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ https://thailandsha.tourismthailand.org/ ("เว็บไซต์") ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล หรือรายละเอียดจากข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงถึงเว็บไซต์จะรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงแต่เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารและแอปพลิเคชั่น เมื่อมีการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับและยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ทันทีThe website https://thailandsha.tourismthailand.org/ is owned and operated by the Tourism Authority of Thailand. This privacy policy explains how we collect, use, disclose, process, and safeguard information that can identify an individual (“Personal Information”) that you (“User”) may provide us when you use the website https://thailandsha.tourismthailand.org/ (“Website”). Personal Information refers to personally identifiable information or detail from information and other information that the organization has or may have an access to whether such information is authentic or not. Reference to the website includes other relating objects which includes, but not limited to, a website for communication devices and applications. When you visit or use the Website, you accept and agree for your Personal Information to be collected, used, disclosed, and processed according to this privacy policy and/or the Website’s terms and conditions. If you disagree with the privacy policies stated below, please leave this Website immediately.
หากเราได้ทำการแก้ไขที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีการแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น คุณควรตรวจตรานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้เข้าใจนโยบายและหลักการปฏิบัติล่าสุดของเรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อ คุณจะถือว่าได้ทำการยินยอมต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่บังคับใช้การปรับเปลี่ยนนั้นๆIf we make any changes that result in a change on how we collect or use your Personal Information, such change shall be notified in this privacy policy. Therefore, you should occasionally check this privacy policy so that you thoroughly understand our latest policies and principles. The Tourism Authority of Thailand will explicitly announce such important change before proceeding to it. If you disagree with such change or any changes to the privacy policy, please do not continue to use this Website. It shall be counted as your agreement to the change in the privacy policy if you use the Website after the date when the change comes in effect.
1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม 1. What Information Do We Collect
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อของคุณ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และข้อมูลเข้าสู่ระบบของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต We collect your Personal Information from your website usage. Personal information includes, but not limited to, your name, User’s information and login information to the Tourism Authority of Thailand’s website, address, phone number, and email. We also collect non-personally identifiable information (the data that cannot be used to distinguish an individual's identity) which includes, but not limited to, IP address information, location information, type of operating system, nationality, search settings, and general information about the internet usage.
2. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ 2. How We Use Your Information
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:We may use your Personal Information and other information collected from the Website for the following purposes:
 • เพื่อใช้ในระบุตัวตนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราFor identifying those who participate in our activities
 • เพื่อใช้วิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนา Campaign ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นFor analyzing to improve our future campaigns
 • สำหรับการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือการเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมบน เว็บไซต์ รวมถึงการสอบถามข้อมูลและ/หรือการร้องขอใดๆ ที่คุณส่งมาผ่านทางเว็บไซต์หรือทาอื่นๆFor contacting you regarding the Website usage and/or browsing and participating in the activities on the Website, including information inquiry and/or any requests that you have sent to the Website or other channels
 • เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณเช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ในรูปแบบดิจิทัลและ/หรือสิ่งพิมพ์สำหรับการเข้าชมของสาธารณชนFor publicizing your opinion as a representative of tourism in a digital format, and/or print media for public browsing
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราFor enforcing our terms and conditions
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งให้คุณทราบ ขณะที่ทำการรวบรวมFor other purposes that we have informed you while we collect such information
 • 3. การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 3. Sharing and Transferring of Your Personal Information
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ/อาจจะถูกเปิดเผยโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้กับบริษัทในเครือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม อันได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นครั้งคราวYour Personal Information will be/may be disclosed by the Tourism Authority of Thailand to its affiliated companies. Moreover, the Tourism Authority of Thailand may disclose your Personal Information to a third party such as service providers, distributors, or agents for one of the purposes or more that have been stated at the above.
  4. ความยินยอม 4. Consent
  ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้งานเว็บไซต์ ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์ การกดปุ่ม "ยืนยัน" หรือเทียบเท่า หรือเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่บนเว็บไซต์ คุณ:As stated above, when you enter and brows the Website, register to participate in the activities on the Website, click “confirm” button or any equivalent buttons, or when you create a new account on the Website, you consent to:
 • ยินยอมให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นallow the Tourism Authority of Thailand to collect, use, disclose and/or process your Personal Information as stated above, for the purposes as stated above.
 • 5. การถอนความยินยอม 5. Consent Withdrawal
  คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม หรือ เมื่อครบระยะเวลาในการเล่น Campaign ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้ข้อมูลดังกล่าวYou may withdraw your consent to allow your Personal Information to be collected, used, or disclosed at any moment, by notifying us in advance appropriately. If you want to withdraw your consent, please notify us through the contact information as stated below. We shall stop collecting, using, or disclosing your Personal Information when we are notified of your consent withdrawal or when the campaigns’ period has ended, in which case your Personal Information shall be automatically removed from the system, unless such information is necessarily needed by the laws, or, unless we have a legally business purpose or legal purpose to protect such information. You agree that we shall not be held responsible for any loss or damage that may occur from or relate to the cancellation of providing such information.
  6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 6. How We Protect Your Personal Information
  เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติทางกายภาพ ทางเทคนิค และตามระเบียบขององค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันWe protect the Personal Information in our possession or under our control, by providing an appropriate security management including physical procedures and technical procedures according to the organization’s regulations, in order to prevent any accessing, collecting, using, disclosing, copying, modifying, removing, or any equivalent risk to such information.
  7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 7. Links to Other Websites
  เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆ หากคุณได้ใช้ลิงค์เหล่านี้ในการออกจากเว็บไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าเราไม่มีสามารถทำการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นได้ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนแต่ละเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้ทำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆOur Website may have links to access other interesting websites. If you use these links to exit our website, please note that we do not have any control over those websites, please note that we shall not be held responsible for those websites’ privacy policy. We advise you to read the privacy policy on those websites that may collect your Personal Information upon entering the site.
  8. การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก 8. Registration and Membership
  เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในทะเบียนสมาชิกตามข้อมูลที่คุณให้ เมื่อมีการให้ข้อมูล ลงทะเบียน และสร้างบัญชีของคุณ คุณรับประกันว่า:This Website allows you to create a user account in the member registration that you provide us. When you provide your information to register and create your account, you certify that:
 • 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์1. You’re at least 18 years old.
 • 2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกต้องและมีความเป็นจริงตามสถานะภาพปัจจุบัน และครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ("ข้อมูลการลงทะเบียน") และ2. All of your information is complete and true according to your current status as designated on the website registration form (“Registration Information”) and,
 • 3. คุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน3. you shall make sure that your Registration Information is complete and true.
 • รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน รหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณตกลงที่จะแจ้งให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการออกจากระบบ หรือออกจากบัญชีของคุณหลังจากการใช้เว็บไซต์นี้ในแต่ละครั้ง คุณยอมรับว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา กับคุณ หรือกับบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้You shall take responsible for all activity relating to your user name or password. Your password is solely for your usage and you agree to strictly keep your password a secret. You agree to immediately notify the Tourism Authority of Thailand in the event that your account or password is used without your consent, or in the event that there is a breach of security management. To strengthen the security, please make sure that you have already logged out of the system or log out of your account after each website usage. You agree that the Tourism Authority of Thailand shall not be held responsible for any loss or damage that occurs from your failure to comply with these regulations, to us, to you, or to a third party.
  9. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 9. Acceptance of the Change in the Privacy Policy
  เมื่อมีการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณรับทราบWhen you use our Website or service, you consent to have your Personal Information collected, used, disclosed, and processed as designated in this privacy policy. Moreover, if you use our service, we reserve the right to collect, use, disclose, and process your Personal Information according to this privacy policy. The Tourism Authority of Thailand may occasionally change this privacy policy. As stated above in this privacy policy, we shall notify you of such change to the Website.
  10. ลำดับการบังคับใช้ 10. Enforcement Order
  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะยึดข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นหลัก หากคุณยอมรับข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเราIn the event that any disputes occur between the Website’s term of service and this privacy policy, we shall prioritize the Website’s term of service if you agree with our Website’s term of service.
  11. ติดต่อเรา 11. Contact Us
  หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การปกป้องข้อมูลของเราตามที่อีเมล info@thailandsha.comIf you have any questions or requests relating to this privacy policy, please contact our information security officers at email: info@thailandsha.com.